Οι υπηρεσίες του έργου έχουν τριπλό σκοπό και βασίζονται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες: